• Four Seasons
  • Spring
  • Winter
  • Autumn
 • Sonata VIII
  • Largo
  • Corrente
  • Giga
 • Theme from “Gloria”